Tìm kiếm
Tìm tin tức
Tìm sản phẩm
Liên kết website
Tin tức
“Trích” QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 Điều 4. Các Danh hiệu Thi đua

1. Cá nhân:
            - Lao động Tiên tiến;

- Chiến sỹ Thi đua cơ sở hoặc đề nghị cấp trên công nhận Chiến sỹ Thi đua cấp Tỉnh, cấp Toàn quốc.

2. Tập thể:

- Tập thể Lao động Tiên tiến;

- Tập thể Lao động Xuất sắc.

Điều 5. Đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu Thi đua

1. Lao động Tiên tiến: là những người đang làm việc trong Doanh nghiệp đã đăng ký thi đua và có số lần đạt lao động loại A cao nhất trong năm. Thang điểm bình xét, xếp loại lao động, cụ thể :

 TT                   CÁC TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT, XẾP LOẠI   Điểm Tối đa
 I  Tiêu chuẩn 1: Gương mẫu chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của đơn vị  25
 1  Chấp hành tốt chánh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  10
 2  Thực  hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị  15
 II  Tiêu chuẩn 2: Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau; có ý thức xây dựng tập thể; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 60 
 1  Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau 05 
 2 Ý thức xây dựng tập thể  05 
 3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao  50 
 III Tiêu chuẩn 3: Công nghỉ ốm không quá quy định; bảo đảm thời gian làm việc tối thiểu trong năm.  10 
 1 Bảo đảm thời gian làm việc có ích tối thiểu  05 
 2 Công nghỉ ốm trong quy định của đơn vị   05 
 IV Điểm thưởng  05 
 1  Làm việc chuyên cần
 2 Thông minh, sáng tạo và hiệu quả 
  Tổng điểm  100 


       Ghi chú:

- Cá nhân đạt từ 90 điểm trở lên thì xếp loại A.

- Cá nhân đạt từ 70 đến dưới 90 điểm thì xếp loại B và cá nhân đạt từ 50 đến dưới 70 điểm thì xếp loại C. Việc xếp loại B, loại C chỉ có ý nghĩa và tác dụng để người lao động phấn đấu.

- Cá nhân trong tuần có 6 ngày được xếp loại A thì tuần xếp loại A.

- Cá nhân trong tháng có 4 tuần được xếp loại A thì tháng xếp loại A.

- Cá nhân trong năm có tối thiểu 11 tháng xếp loại A thì năm xếp loại A.

(Trưởng phòng chức năng Tổng Công ty, Giám đốc đơn vị thành viên cụ thể hóa nội dung công việc, tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm cho từng vị trí làm việc của người lao động biết và thực hiện.)

Lao động nữ nghỉ chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước do sinh con thứ nhất, con thứ hai hoặc CBCN có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của đơn vị mà bị thương tích cần phải điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế tuyến Huyện trở lên thì thời gian nghỉ nói trên vẫn được tính để bình xét.

2. Chiến sỹ Thi đua: được xét tặng cho các cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, trong đó:

- Đối với CBCN khối nghiệp vụ, trực tiếp sản xuất phải có: sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có giải pháp, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động SXKD của Tổng Công ty, mang lại hiệu quả thiết thực như tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân công hoặc nâng cao được chất lượng, hiệu quả công việc được ghi nhận trong năm.

- Đối với cán bộ quản lý phải: có giải pháp mới được áp dụng có hiệu quả trong quản lý điều hành đơn vị. Riêng với các vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Giám đốc và phó Giám đốc đơn vị thành viên nhiệm vụ của đơn vị phải hoàn thành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và Nhà nước.

- Đối với nhân viên thị trường: tích cực mở rộng thị trường, bản thân luôn có ý thức tiến công, đột phá vào các vùng thị trường mới, khó khăn hoặc có thành tích vượt gấp 2 lần sản lượng và doanh thu tiêu thụ được giao trong năm, đồng thời thu hồi đủ, đúng hạn tiền hàng.

Lưu ý: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động SXKD phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Tổng Công ty công nhận, thưởng hoặc đề nghị cấp trên công nhận, thưởng.

3. Doanh nhân tiêu biểu: ngoài các danh hiệu thi đua cá nhân nói trên hằng năm vào ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) - Tổng Công ty sẽ xem xét, lựa chọn và công nhận hoặc đề nghị cấp trên xét, tôn vinh “Doanh nhân tiêu biểu” và Đơn vị thành viên tiêu biểu trong năm. Đối tượng và tiêu chuẩn:

- Đối tượng: là những người đứng đầu đơn vị (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc đơn vị thành viên) và đơn vị thành viên trong Tổng Công ty có doanh thu lớn, hoạt động SXKD có hiệu quả cao.

- Tiêu chuẩn:

+ Cá nhân phải là người quản lý có năng lực đến thời điểm xét (năng động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao…) và bản thân năm trước đó đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến trở lên. Số lượng Doanh nhân hàng năm được xét tôn vinh không quá 03 người (trong đó 02 Doanh nhân Doanh nghiệp tôn vinh, khen thưởng và 01 Doanh nhân đề nghị Tỉnh tôn vinh, khen thưởng)

+ Tập thể đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD Tổng Công ty giao, được đề nghị Tỉnh xét tôn vinh danh hiệu và trao giải phải là đơn vị có đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại quyết định số 3238/2011/QĐ-UBND, ngày 06/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về xét “tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng” cho Doanh nghiệp và Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

4. Tập thể Lao động Tiên tiến: là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành nhiệm vụ và đạt các tiêu chuẩn loại A. Thang điểm bình xét, xếp loại, cụ thể: TT                   Nội dung đánh giá   Điểm
tối đa
 I Các chỉ tiêu chính  90
 1  Số cá nhân trong tập thể xếp lạo A trong tháng đạt từ 70% trở lên (nguyên tắc tính điểm: số lao động được xếp loại A tỉ lệ thuận với số điểm mà tập thể đạt được). 70
 2 Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao 10
 3  Không có cá nhân vi phạm nội quy, quy chế của Doanh nghiệp. 10
 II Điểm thưởng 05 
1 Tiết kiệm chi phí 05 
 2 Môi trường làm việc (quan hệ Tập thể với tập thể, xây dựng nơi làm việc Xanh - Sạch - Đẹp). 50 
 III Tổng điểm 100

Ghi chú:

- Tập thể đạt từ 90 điểm trở lên thì xếp loại A.

- Tập thể đạt từ 70 đến dưới 90 điểm thì xếp loại B và tập thể đạt từ 50 đến dưới 70 điểm thì xếp loại C.

          - Tập thể trong tháng có 04 tuần xếp loại A thì tháng xếp loại A.

          - Tập thể trong năm đạt tối thiểu 11 tháng xếp loại A thì năm xếp loại A.

5. Tập thể Lao động xuất sắc: là tập thể tiên tiến tiêu biểu nhất trong số các tập thể Lao động Tiên tiến và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao trong năm.

- Có 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến (Điều 28 Luật TĐKT);  Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

6. Các danh hiệu Thi đua, khen thưởng cao hơn (Bằng khen của Tỉnh, Bộ, Thủ tưởng; Cờ Thi đua và Huân chương) cho cá nhân, tập thể được quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 và Thông tư hướng dẫn số 02/2011/TT-BNV, ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.

Điều 6. Chỉ tiêu xét Thi đua, khen thưởng (lấy từ cao xuống thấp)

- Tập thể hoàn thành 110% trở lên Kế hoạch, các chỉ tiêu chính được Đại hội Cổ đông thông qua đầu năm hoặc kế hoạch có sự điều chỉnh của HĐQT do biến động của thị trường, được bầu tối đa số lượng Lao động Tiên tiến bằng 70% tổng số lao động có mặt tại thời điểm bình xét, Chiến sĩ Thi đua được bầu tối đa bằng 5% tổng số Lao động Tiên tiến.

- Tập thể hoàn thành 100% trở lên Kế hoạch, các chỉ tiêu chính được Đại hội Cổ đông thông qua đầu năm hoặc kế hoạch có sự điều chỉnh của HĐQT do biến động của thị trường, được bầu tối đa số lượng Lao động Tiên tiến bằng 50% tổng số lao động có mặt tại thời điểm bình xét, Chiến sĩ Thi đua được bầu tối đa bằng 5% tổng số Lao động Tiên tiến.

- Tập thể chỉ đạt 80% đến dưới 100% Kế hoạch, các chỉ tiêu chính được Đại hội Cổ đông thông qua đầu năm hoặc kế hoạch có sự điều chỉnh của HĐQT do biến động của thị trường; hoạt động SXKD có lãi được bầu tối đa số lượng Lao động Tiên tiến bằng 40% tổng số lao động có mặt tại thời điểm bình xét, Chiến sĩ Thi đua được bầu tối đa bằng 5% tổng số Lao động Tiên tiến.

- Tập thể chỉ đạt 70% đến dưới 80% Kế hoạch, các chỉ tiêu chính được Đại hội Cổ đông thông qua đầu năm hoặc kế hoạch có sự điều chỉnh của HĐQT do biến động của thị trường; hoạt động SXKD có lãi được bầu tối đa số lượng Lao động Tiên tiến bằng 30% tổng số lao động có mặt tại thời điểm bình xét, Chiến sĩ Thi đua được bầu tối đa bằng 5% tổng số Lao động Tiên tiến.

- Tập thể chỉ đạt 70% Kế hoạch, các chỉ tiêu chính được Đại hội Cổ đông thông qua đầu năm hoặc kế hoạch có sự điều chỉnh của HĐQT do biến động của thị trường; hoạt động SXKD phải có lãi được bầu tối đa số lượng Lao động Tiên tiến bằng 20% tổng số lao động có mặt tại thời điểm bình xét.

Điều 7. Mức khen thưởng

1. Lao động Tiên tiến

Được thưởng bằng tiền VNĐ kèm giấy chứng nhận, cụ thể:

- Thưởng tối thiểu bằng 1,5 tháng lương bình quân của cá nhân trong năm.

- Người lao động đạt Lao động Tiên tiến 03 năm liên tục sẽ được thưởng thêm 01 tháng lương bình quân của cá nhân trong năm.

2. Chiến sĩ Thi đua

Được thưởng bằng tiền kèm giấy chứng nhận và huy hiệu, cụ thể:

- Thưởng tối thiểu bằng 03 tháng lương bình quân của cá nhân trong năm.

- Người lao động đạt Chiến sĩ Thi đua 03 năm liên tục sẽ được thưởng thêm 1,5 tháng lương bình quân của cá nhân trong năm, 05 năm liên tục sẽ được thưởng thêm 03 tháng lương bình quân của cá nhân trong năm.

- Ngoài ra, người lao động đạt Chiến sỹ Thi đua cấp Tỉnh, Bộ hoặc Chiến sỹ Thi đua Toàn quốc được nhận bằng chứng nhận của Chủ tịch Tỉnh, Bộ Trưởng hoặc Thủ tướng Chính phủ kèm theo tiền thưởng của cấp đó (nếu tiền thưởng đó thấp hơn cấp Doanh nghiệp thì được Tổng Công ty chi thưởng bù đạt mức thưởng cao hơn 15% so với cấp Tổng Công ty).

3. Doanh nhân tiêu biểu

Được thưởng bằng tiền kèm giấy chứng nhận và huy hiệu, cụ thể:

- Thưởng tối thiểu bằng 03 tháng lương bình quân chung của đơn vị trong năm bình xét.

- Cá nhân đạt Doanh nhân tiêu biểu 03 năm liên tục sẽ được thưởng thêm 1,5 tháng lương bình quân chung của đơn vị trong năm bình xét, 05 năm liên tục sẽ được thưởng thêm 03 tháng lương bình quân chung của đơn vị trong năm bình xét.

- Ngoài ra, Doanh nhân và Doanh nghiệp tiêu biểu cấp Tỉnh, được nhận bằng chứng nhận của Chủ tịch Tỉnh kèm theo tiền thưởng của Tỉnh được tôn vinh và trao giải thưởng trực tiếp trên truyền hình.

4. Tập thể Lao động Tiên tiến hoặc tập thể Lao động Xuất sắc : bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng của Tổng Công ty hoặc Chủ tịch UBND Tỉnh. Mức thưởng cho mỗi cá nhân trong tập thể có mặt tại thời điểm được công nhận danh hiệu:

- Tập thể Lao động Tiên tiến: tối thiểu 200.000 đ/người;

- Tập thể Lao động Xuất sắc: tối thiểu 300.000 đ/người .

5. Chi trả tiền thưởng

- Chiến sỹ Thi đua: trả 50% bằng tiền mặt VNĐ hoặc vật chất, 50% bằng cổ phần của Tổng Công ty quy theo mệnh giá cổ phiếu, ngay sau khi có quyết định công nhận danh hiệu.

- Lao động Tiên tiến và Doanh nhân tiêu biểu: trả 100% bằng tiền mặt VNĐ ngay sau khi có quyết định công nhận danh hiệu. 

 

 

Video
  • Khánh thành Công ty LD phân bón Hữu Nghị
  • Giới thiệu Công ty LD phân bón Hữu Nghị
  • Giới thiệu Nhà máy phân bón Hàm Rồng
  • Công ty nước mắm Thiên Hương
Giải thưởng
Giải vàng chất lượng việt nam

Giải vàng chất lượng việt nam
Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2010

Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2010
Huân chương lao động hạng Nhất

Huân chương lao động hạng Nhất
Huân chương lao động hạng Nhì

Huân chương lao động hạng Nhì
Huân chương lao động hạng Ba

Huân chương lao động hạng Ba
Cuộc thi sáng tạo KT toàn quốc

Cuộc thi sáng tạo KT toàn quốc
Cup vàng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu năm 2009

Cup vàng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu năm 2009
Cup vàng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu năm 2012

Cup vàng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu năm 2012
Cup

Cup
Quả cầu vàng

Quả cầu vàng
Tổng Công ty cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa

Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa
ĐT: 84 37 3960304 - Fax: 84 37 3960313
Email: hamrongcorp@vnn.vn
Download tải phần khi c mềm download phần mềm bạn download cc idm tốt nhất download idm v trnh duyệt web firefox nhanh download firefox
doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen tieu thuyet, truyen ngan, truyen nguoi lon, truyen ngan, tieu thuyet tinh yeu