Tìm kiếm
Tìm tin tức
Tìm sản phẩm
Liên kết website
Tin tức
Thông báo
 

TỔNG CÔNG TY CP

HÀM RỒNG THANH HOÁ

Số: 20/TCTHR-TCHC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v cổ đông trong doanh nghiệp chuyển nhượng (bán) cổ phần

 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành ;
- Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty; Ngày 10/4/2020 Hội đồng quản trị đã có Thông báo số 15/TCTHR-TCHC gửi tới các cổ đông trong doanh nghiệp;
Hiện nay, Hội đồng quản trị nhận được một số Đơn đề nghị chuyển nhượng (bán) cổ phần mà cổ đông đang sở hữu. Ngày 30/4/2020, HĐQT đã tổ chức cuộc họp mở rộng để xem xét và thống nhất nội dung “Về việc giải quyết nguyện vọng của các cổ đông chuyển nhượng (bán) cổ phần” – Nay HĐQT Tổng Công ty CP Hàm Rồng Thanh Hóa ( gọi tắt là Doanh nghiệp) thông báo như sau:
 
1.     Việc chuyển nhượng (bán - mua) cổ phần của các cổ đông là thuộc quyền quyết định của các cổ đông khi thực hiện mua bán theo nguyên tắc tự nguyện “thuận mua vừa bán”, kể cả chuyển nhượng (bán) cho CBCN đã, đang làm việc trong Doanh nghiệp hoặc tập thể, cá nhân ngoài doanh nghiệp. Thời gian chuyển nhượng (bán – mua) cổ phần của các cổ đông được thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày HĐQT ban hành thông báo này.
 
2. Trong thời hạn nói trên, các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng (bán) cổ phần mà chưa bán được cổ phần sở hữu của mình thì Doanh nghiệp sẽ mua lại cổ phần của các cổ đông theo hệ số mua sau:
2.1. Những cổ đông mua cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa (chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần - trước 01/8/1999), đựơc Doanh nghiệp mua lại với hệ số 1,2 (tức 1 triệu đồng x hệ số 1,2 = 1,2 triệu đồng) và áp dụng cho tất cả số cổ phần sở hữu của cổ đông đang có.
2.2. Những cổ đông có số cổ phần mua trong các đợt mà doanh nghiệp phát hành tăng vốn điều lệ (tức không thuộc cổ đông sáng lập khi thực hiện chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần - sau 01/8/1999) thì Doanh nghiệp mua lại với hệ số 1,0 ( tức 1 triệu đồng x hệ số 1,0 = 1 triệu đồng).
2.3. Tiền chuyển nhượng (bán) cổ phần của các cổ đông nói tại Mục 2.1, 2.2 được Doanh nghiệp thanh toán ngay khi cổ đông hoàn thiện các giấy tờ chuyển nhượng (mua – bán) cổ phần bằng tiền mặt.
 

3. Việc chuyển nhượng (bán - mua) cổ phần của các cổ đông nhất thiết phải đến Văn phòng Tổng Công ty CP Hàm Rồng Thanh Hóa (địa chỉ: đường Đồi C4, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) trong giờ hành chính để làm thủ tục chuyển nhượng (bán) cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Doanh nghiệp hiện hành. Khi đến đề nghị cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và Giấy chứng nhận cổ phần sở hữu của mình.
 
4. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký, được phổ biến công khai tại Website: hamrong.com.vn, dán bảng tin Doanh nghiệp và gửi qua internet - điện thoại (nếu có) để các cổ đông biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (báo cáo);

- Ban kiểm soát;

- Như mục 4;

- Lưu VP (TCHC – KT).

 

     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

 

                    (Đã ký)

             Trần Anh Tuấn

Video
  • Khánh thành Công ty LD phân bón Hữu Nghị
  • Giới thiệu Công ty LD phân bón Hữu Nghị
  • Giới thiệu Nhà máy phân bón Hàm Rồng
  • Công ty nước mắm Thiên Hương
Giải thưởng
Giải vàng chất lượng việt nam

Giải vàng chất lượng việt nam
Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2010

Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2010
Huân chương lao động hạng Nhất

Huân chương lao động hạng Nhất
Huân chương lao động hạng Nhì

Huân chương lao động hạng Nhì
Huân chương lao động hạng Ba

Huân chương lao động hạng Ba
Cuộc thi sáng tạo KT toàn quốc

Cuộc thi sáng tạo KT toàn quốc
Cup vàng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu năm 2009

Cup vàng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu năm 2009
Cup vàng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu năm 2012

Cup vàng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu năm 2012
Cup

Cup
Quả cầu vàng

Quả cầu vàng
Tổng Công ty cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa

Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa
ĐT: 84 37 3960304 - Fax: 84 37 3960313
Email: hamrongcorp@vnn.vn
Download tải phần khi c mềm download phần mềm bạn download cc idm tốt nhất download idm v trnh duyệt web firefox nhanh download firefox
doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen tieu thuyet, truyen ngan, truyen nguoi lon, truyen ngan, tieu thuyet tinh yeu